Menu

 

PYTANIA DO ZALICZENIA: Sakrament Bierzmowania      Wolica-Tokarnia

 

1.       Ojcze Nasz (Modlitwa Pańska)

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie

święć się imię Twoje;

przyjdź królestwo Twoje;

bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi;

chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;

i nie wódź nas na pokuszenie;

ale nas zbaw od złego.Amen

 

1.A Zdrowaś Maryjo (Pozdrowienie Anielskie)

 

Zdrowaś  Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,

błogosławionaś  Ty między niewiastami,

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.

Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi

teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

 

2.       Wierzą  w Boga  . ( Skład Apostolski)

Wierzę w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał; wstąpił na niebiosa, siedzi, po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.


2.A  Dziesięć przykazań Bożych?
Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli.


1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną.
2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
4. Czcij ojca swego i matkę twoją.
5. Nie zabijaj!
6. Nie cudzołóż!
7. Nie kradnij!
8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest

Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. A bliźniego swego jak siebie samego.

3. Główne prawdy wiary?
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze.
3. Są 3 Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

4. Przykazania Kościelne?
1. W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy św. i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

5. Najważniejsze przykazanie Pana Jezusa?
Najważniejszym przykazaniem Pana Jezusa jest przykazanie miłości: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Przykazanie to objawił Pan Bóg już w Starym Testamencie.

6. Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu?
1. Zuchwale grzeszyć w nadziei miłosierdzia Bożego.
2. Rozpaczać lub wątpić o łasce Bożej.
3. Sprzeciwiać się uznanej prawdzie.
4. Zazdrościć albo nie życzyć bliźniemu łaski Bożej.
5. Opierać się natchnieniom Bożym.
6. Umyślnie zaniedbywać pokutę.

7. Grzechy wołające o pomstę do nieba?
1. Umyślne zabójstwo.
2. Grzech sodomski.
3. Uciskanie wdów, ubogich i sierot.
4. Zatrzymywanie zapłaty pracownikom.

8. Uczynki miłosierdzia co do duszy?
1. Grzeszących upominać.
2. Nieumiejętnych pouczać.
3. Wątpiącym dobrze radzić.
4. Strapionych pocieszać.
5 Krzywdy cierpliwie znosić.
6. Urazy chętnie darować.
7. Modlić się za żywych i umarłych.

9. Uczynki miłosierdzia co do ciała?
1. Łaknących nakarmić.
2. Pragnących napoić.
3. Nagich przyodziać.
4. Podróżnych w dom przyjąć.
5. Więźniów pocieszać.
6. Chorych nawiedzać.
7. Umarłych grzebać.

 

10. Siedem grzechów głównych
1. Pycha.
2. Chciwość.
3. Nieczystość.
4. Zazdrość.
5. Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu.
6. Gniew.
7. Lenistwo.

11. Obowiązujące święta kościelne?
1. Uroczystość Narodzenia Pańskiego (25 grudnia).
2. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki (1 stycznia).
3. Uroczystość Objawienie Pańskie (Trzech Króli – 6 stycznia).
4. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało – ruchome – zawsze w czwartek).
5. Uroczystość Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny (15 sierpnia).
6. Uroczystość Wszystkich Świętych (1 listopada).

 

12. Tajemnice Różańca świętego?

I. Tajemnice radosne (odmawia się w poniedziałki i soboty)
1. Zwiastowanie Pański.
2. Nawiedzenie św. Elżbiety.
3. Narodzenie Jezusa.
4. Ofiarowanie Jezusa w świątyni.
5. Znalezienia Jezusa w świątyni jerozolimskie.

II. Tajemnice światła (odmawia się we czwartki)
1. Chrzest Jezusa w Jordanie.
2. Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie.
3. Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
4. Przemienienie Jezusa na Górze Tabor.
5. Ustanowienie Eucharystii.

III. Tajemnice bolesne (odmawia się we wtorki i piątki)
1. Modlitwa Jezusa w Ogrójcu.
2. Biczowanie Jezusa.
3. Cierniem ukoronowanie.
4. Dźwiganie Krzyża.
5. Ukrzyżowanie Jezusa.

IV. Tajemnice chwalebne (odmawia się we środy i niedziele)
1. Zmartwychwstanie Jezusa.
2. Wniebowstąpienie Pańskie.
3. Zesłanie Ducha Świętego.
4. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
5. Ukoronowanie Matki Bożej na Królową nieba i ziemi.

 

 

13. Sakramenty święte?

Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego:
1. Chrzest.
2. Bierzmowanie.
3. Eucharystia.

Sakramenty uzdrowienia
4. Pokuta.
5. Namaszczenie chorych.

Sakramenty w służbie wspólnoty
6. Kapłaństwo.
7. Małżeństwo.

14. Warunki sakramentu pokuty?
1. Rachunek sumienia.
2. Żal za grzechy.
3. Mocne postanowienie poprawy.
4. Szczera spowiedź.
5. Zadośćuczynienie Bogu i bliźnim.

15. Co to jest Pismo święte?
Pismo święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem Ducha Świętego. Jest to słowo Boże skierowane do ludzi.

16. Kto jest autorem Pisma świętego?
Pierwszorzędnym autorem Pisma świętego jest Duch Święty, a drugorzędnym ludzie przez Ducha Świętego natchnieni.

17. Jak dzieli się i z ilu ksiąg składa się Pismo święte?
Pismo święte dzieli się na Stary Testament (46 ksiąg) oraz Nowy Testament (27 ksiąg); razem 73 księgi.

18. Wymień Ewangelistów?
4 Ewangelistów: św. Mateusz, św. Marek, św. Łukasz i św. Jan

19. Co to jest Trójca Święta?
Trójcą Świętą nazywamy jednego Boga w trzech Osobach Boskich (Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty).

20. Kto to jest Pan Bóg?
Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stwórca nieba i ziemi czyli „wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych”.

21. Jakie przymioty posiada Pan Bóg?
Pan Bóg jest: wieczny, wszechmocny, niezmienny, najmędrszy, święty, sprawiedliwy, najmiłosierniejszy.

22. Jak nazywamy opiekę Bożą nad światem?
Opiekę Bożą nad światem nazywamy Bożą Opatrznością.

23. Imiona 12 Apostołów?
Piotr, Jakub, Jan, Andrzej, Filip, Bartłomiej, Mateusz, Tomasz, Jakub (syn Alfeusza), Tadeusz, Szymon Gorliwy, Judasz (zastąpił go później Maciej)

24. Kim są aniołowie?
Aniołowie są to stworzenia duchowe, które nieustanni wielbią Boga i służą Jego zbawczym planom. Zbuntowanych aniołów nazywamy szatanami.

25. Kim jest człowiek?
Człowiek jest stworzeniem rozumnym i wolnym, który ma ciało i duszę nieśmiertelną.

26. Po co Pan Bóg stworzył człowieka?
Pan Bóg stworzył człowieka, aby Pana Boga chwalił, czcił, kochał i służył Mu, a przez to osiągnął życie wieczne.

27. Kim jest Jezus Chrystus?
Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia.

28. Jak nazywamy inaczej grzech pierworodny?
Grzech pierworodny nazywamy inaczej grzechem dziedzicznym, ponieważ dziedziczymy go po naszych prarodzicach Adamie i Ewie.

29. Kto z ludzi jest wolny od grzechu pierworodnego?
Od grzechu pierworodnego jest wolna jedynie Najświętsza Maryja Panna, dlatego nazywamy ją Niepokalanie Poczęta.

30. Co to jest cud?
Cud jest to nadzwyczajne dzieło widzialne, którego nie może dokonać żadne stworzenie, lecz tylko sam Bóg.

31. Co to jest Kościół katolicki?
Kościół katolicki jest to zjednoczenie chrześcijan, którzy pod przewodnictwem papieża dążą do zbawienia, przez wyznawanie tej samej wiary i przyjmowanie tych samych sakramentów świętych.

32. Kto założył Kościół katolicki?
Kościół katolicki założył Pan Jezus gromadząc wiernych (Nowy Lud Boży), wybierając z nich 12 Apostołów i ustanawiając św. Piotra widzialną głową Kościoła.

33. Kto obecnie jest głową Kościoła?
Niewidzialną głową Kościoła jest Pan Jezus. Widzialną głową Kościoła jest następca św. Piotra, czyli papież w Rzymie, obecnie Franciszek.

34. Kim jest Duch Święty?
Duch Święty jest to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.

35. Kiedy Duch Święty zstąpił na Apostołów?
Duch Święty zstąpił na Apostołów w postaci ognistych języków w dzień Pięćdziesiątnicy, 10-go dnia po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa.

36. Kiedy Duch Święty zstępuje na nas?
Duch Święty zstępuje na nas już przy Chrzcie św., a w szczególny sposób napełnia nas sobą w sakramencie Bierzmowania.

37. Jakie cechy posiada Kościół katolicki?
Kościół katolicki posiada następujące cechy: jest jeden, święty, powszechny i apostolski.

38. Jakie są rzeczy ostateczne człowieka?
Ostatecznymi rzeczami człowieka są: śmierć, sąd Boży, niebo albo piekło.

39. Co to jest śmierć?
Śmierć jest to odłączenie się duszy od ciała człowieka. Patronem dobrej śmierci jest św. Józef. Dobra śmierć to śmierć w łasce uświęcającej.

40. Jaki sąd czeka człowieka po śmierci?
Zaraz po śmierci czeka człowieka sąd szczegółowy, a po zmartwychwstaniu ciał sąd ostateczny nad całą ludzkością.

41. Co to jest czyściec?
Czyściec jest to stan oczyszczenia po śmierci z kary doczesnej

42. Co to jest niebo?
Niebo jest to stan, gdzie aniołowie i święci cieszą się wiecznym szczęściem.

43. Co to jest piekło?
Piekło jest to stan wiecznej kary.

44. Co to jest diecezja?
Diecezja jest to część Kościoła, którą rządzi biskup Ordynariusz. Diecezja dzieli się na dekanaty, dekanaty na parafie. Kilka diecezji tworzy metropolię. Kilka metropolii tworzy prowincję kościelną.

45. Jak nazywa się nasza diecezja? Kto jest jej patronem i biskupem?
Nasza diecezja to Diecezja Kielecka. Jej patronem jest św. Stanisław biskup i męczennik oraz bł. Wincenty Kadłubek biskup. Biskupem Ordynariuszem naszej diecezji jest Ks. Biskup Jan Piotrowski, a Biskupem Pomocniczym jest: Ks. Biskup Marian Florczyk.

46. Co to jest Świętych obcowanie?
Świętych obcowanie jest to duchowa łączność między wiernymi na ziemi, duszami w czyśćcu i świętymi w niebie.

47. Polscy święci i błogosławieni?
Św. Stanisław biskup i męczennik, św. Jacek, św. Stanisław Kostka, św. Maksymilian Kolbe, św. królowa Jadwiga, św. Jan Paweł II, bł. Wincenty Kadłubek, bł. ks. Józef Pawłowski, bł. ks. Jerzy Matulewicz.

48. Co to jest modlitwa?
Modlitwa jest to rozmowa człowieka z Bogiem. Może ona być: ustna, myślana, indywidualna lub wspólnotowa.

49. Co to jest modlitwa Pańska i jak się dzieli?
Modlitwa Pańska to modlitwa „Ojcze nasz”, której nauczył nas Pan Jezus. Dzieli się na: wstęp i 7 próśb. Trzy pierwsze prośby odnoszą się do chwały Boga, a cztery dalsze do naszych potrzeb.

50. Co to jest Pozdrowienie Anielskie i jak się dzieli?
Pozdrowienie Anielskie jest to modlitwa „Zdrowaś Maryjo”. Dzieli się na słowa Archanioła Gabriela, słowa św. Elżbiety i słowa Kościoła św.

51. Kto nadał ludziom 10 przykazań Bożych?
10 przykazań Bożych nadał ludziom Pan Bóg przez Mojżesza na Górze Synaj, a Pan Jezus w Nowym Testamencie te przykazania potwierdził.

52. Co to jest sumienie?
Sumienie jest to głos duszy, który mówi: „to czyń, bo jest dobre; tamtego nie czyń, bo jest złe”.

53. Kiedy człowiek popełnia grzech? Rodzaje grzechu?
Człowiek popełnia grzech, gdy świadomie i dobrowolnie przekracza przykazania Boże lub kościelne. Grzech może być ciężki (śmiertelny) i lekki (powszedni).

54. Na czym polega grzech ciężki?
Grzech ciężki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy ważnej. Świadomie, czyli z poznaniem zła i całkiem dobrowolnie (z własnej woli).

55. Na czym polega grzech lekki?
Grzech lekki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy mniej ważnej, albo przekracza je w rzeczy ważnej, lecz niezupełnie świadomie lub niezupełnie dobrowolnie.

56. Co to są grzechy cudze?
Grzechy cudze popełniamy wtedy, gdy pomagamy bliźniemu do grzechu.

57. Co to jest nałóg?
Nałóg jest to stała skłonność do popełniania tych samych grzechów.

58. Co to jest cnota?
Cnota jest to stała skłonność do spełniania dobrych uczynków.

59. Co to są cnoty Boskie?
Cnoty Boskie są to te cnoty, które odnoszą się do Boga (udoskonalają naszą więź z Bogiem). Cnotami Boskimi są: wiara, nadzieja i miłość.

60. Cnoty kardynalne (główne)?
Cnoty główne: roztropność, sprawiedliwość, wstrzemięźliwość, męstwo.

61. Co to jest łaska Boża?
Łaska Boża jest to dar nadprzyrodzony, którego Pan Bóg udziela nam do zbawienia.

62. Kto nam wysłużył łaskę Bożą?
Wszystkie łaski wysłużył nam Pan Jezus swoją Męką, Śmiercią i Zmartwychwstaniem. Otrzymujemy ją tylko przez Niego.

63. Jakie są rodzaje łaski Bożej?
Rozróżniamy: łaskę uświęcającą i łaskę uczynkową.

64. Co to jest łaska uczynkowa?
Łaska uczynkowa jest to pomoc Boża do spełnienia dobrych uczynków, potrzebnych do zbawienia.

65. Co to jest łaska uświęcająca?
Łaska uświęcająca jest to dar Boży, który daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas dziećmi Bożymi.

66. Kiedy po raz pierwszy otrzymaliśmy łaskę uświęcającą i przez co możemy ją utracić?
Łaskę uświęcającą otrzymaliśmy na chrzcie świętym a możemy ją utracić przez grzech ciężki.

67. Co to jest sakrament?
Sakrament to widzialny znak niewidzialnej łaski Bożej (jest to nasze spotkanie z Chrystusem).

68. Które sakramenty przyjmujemy raz w życiu?
Raz w życiu można przyjąć Chrzest, Bierzmowanie i Kapłaństwo, bo wyciskają na duszy niezatarty znak szczególnej przynależności do Jezusa Chrystusa.

 

69. Co to jest Chrzest św.?
Chrzest św. jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie Boże, czyni członkami Kościoła Katolickiego (pierwszy bo bez niego nie można przyjąć ważnie innych sakramentów; najpotrzebniejszy, bo bez niego nie można się zbawić).

70. Kto może udzielić Chrztu św.?
Chrztu św. uroczystego może udzielić kapłan lub diakon, zaś chrztu z wody, w nagłym wypadku, może udzielić każdy człowiek.

71. Co to jest Bierzmowanie?
Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

72. Co oznacza słowo „bierzmowanie”?
Słowo „bierzmowanie” pochodzi od staropolskiego słowa „bierzmo”. Była to belka umacniająca strop. Celem bierzmowania jest umocnienie nas w wierze.

73. Jakich łask udziela Bierzmowanie?
1. Pomnaża łaskę uświęcającą.
2. Wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusowego.
3. Daje 7 darów Ducha Świętego.
4. Daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę wyznawali, bronili jej i według niej żyli.

74. Dary Ducha Świętego?
1. Dar mądrości.
2. Dar rozumu.
3. Dar rady.
4. Dar męstwa.
5. Dar umiejętności.
6. Dar pobożności.
7. Dar bojaźni Bożej.

75. Kto udziela sakramentu Bierzmowania?
Sakramentu Bierzmowania udziela Ksiądz Biskup, a w nagłych, nadzwyczajnych okolicznościach, każdy upoważniony przez niego kapłan.

76. Co to jest Najświętszy Sakrament?
Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

77. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus Najświętszy Sakrament?
Najświętszy Sakrament ustanowił Pan Jezus w czasie Ostatniej Wieczerzy w Wielki Czwartek słowami: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje... Bierzcie i pijcie to jest kielich Krwi mojej...”

78. Co to jest Msza św.?
Msza św. jest ofiarą Nowego Testamentu, w której Pan Jezus ofiaruje się za nas swemu Ojcu niebieskiemu pod postaciami chleba i wina (jest to uobecnienie Ofiary krzyżowej Pana Jezusa).

79. Co to jest Komunia św.?
Komunia św. jest to spożywanie Ciała i Krwi Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.

80. Co to jest sakrament pokuty?
Sakrament pokuty, czyli pojednania jest to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Chrystusa odpuszcza nam grzechy popełnione po Chrzcie św. i daje pomoc, aby stawać się lepszym człowiekiem.

81. Komu przekazał Pan Jezusa władze odpuszczania grzechów?
Władzę odpuszczania grzechów Pan Jezus przekazał Apostołom, biskupom i kapłanom.

82. Kiedy i jakimi słowami ustanowił Pan Jezus sakrament pokuty?
Pan Jezus ustanowił sakrament pokuty w dniu swego zmartwychwstania mówiąc do Apostołów: „Weźmijcie Ducha Świętego, którym grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”.

83. Co to jest rachunek sumienia?
Rachunek sumienia jest to przypomnienie sobie grzechów od ostatniej dobrej spowiedzi.

84. Co to jest żal za grzechy?
Żal za grzechy jest to boleść duszy z powodu obrazy dobrego Boga, przepraszanie Go i wewnętrzne nawrócenie.

85. Co to jest mocne postanowienie poprawy?
Mocne postanowienie poprawy jest to szczera wola unikania grzechów.

86. Co to jest szczera spowiedź?
Szczera spowiedź jest to wyznanie przed kapłanem wszystkich grzechów (szczególnie grzechów ciężkich), aby otrzymać rozgrzeszenie.

87. Co to jest zadośćuczynienie Bogu i bliźnim?
Zadośćuczynienie jest to odprawienie pokuty nałożonej przez kapłana, oraz naprawienie krzywd wyrządzonych bliźnim.

88. Co to jest odpust?
Odpust jest to częściowe lub zupełne darowanie kary doczesnej za grzechy już odpuszczone.

89. Co to jest namaszczenie chorych?
Namaszczenie chorych jest to sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne łaski dla duszy, ulgę w cierpieniu, a niekiedy przywrócenie zdrowia.

90. Co to jest kapłaństwo?
Kapłaństwo jest to sakrament, który daje władzę głoszenia słowa Bożego, sprawowania Mszy św. i udzielania innych sakramentów świętych oraz łaskę do godnego ich wykonywania.

91. Co to jest sakrament małżeństwa?
Sakrament małżeństwa jest to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych.

92. Co to jest Sobór Powszechny?
Sobór Powszechny jest to zebranie biskupów z całego świata pod przewodnictwem papieża w celu omówienia najważniejszych spraw całego Kościoła.

93. Kiedy pierwszy Polak został wybrany papieżem i jakie obrał imię?
Biskup Krakowski Kardynał Karol Wojtyła został wybrany papieżem dnia 16 października 1978 r. obrał imię Jan Paweł II. Urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, zmarł 2 kwietnia 2005 roku w Watykanie. Ogłoszony świętym 27 kwietnia 2014. Wspomnienie liturgiczne - 22 października.

94. Kto jest patronem naszej parafii  i kiedy   przypada  Jego święto .

Patronem jest św. Maksymiliana Maria Kolbe , jego  święto ( odpust ) obchodzimy 14 sierpnia .

 

 

95. Jakie relikwie świętych i błogosławionych znajdują się w naszym kościele.

 Św. Maksymiliana , św. s.Faustyny Kowalskiej  ,św. Jana Pawła II ,św. o. Pio. Św. br. Alberta Chmielowskiego , św. Matki Teresy z Kalkuty , bł. ks. Jerzego Popiełuszki, bł. Wincentego Kadłubka, bł. Karoliny Kózkówny.

96 . Kto i kiedy ustanowił nasz Kościół  Diecezjalnym Sanktuarium św., Maksymiliana i kto został Jego pierwszym kustoszem .

Sanktuarium ustanowił  Ks. Bp Jan Piotrowski  -ordynariusz kielecki   25 pażdziernika  2016r.                a pierwszym kustoszem został ks. proboszcz Jacek Dąbek

97           Wymień okresy roku liturgicznego.

Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Triduum Paschalne, Wielkanoc, Okres Zwykły

 

98.          Wymień święta Maryjne.

1             1 Stycznia - Świętej Bożej Rodzicielki

2             2 lutego - Święto Ofiarowania Pańskiego

3             25 marca– Uroczystość Zwiastowania NMP

4             3 maja - Uroczystość NMP Królowej Polski

5             15 sierpnia - Uroczystość Wniebowzięcia NMP

6             26 sierpnia - Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej

7             8 grudnia - Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

 

99.          Jakie nabożeństwa odprawiamy w:  październiku, Adwencie, Wielkim Poście i  maju?

W październiku – nabożeństwa  różańcowe; Adwencie – Roraty; Wielkim Poście – Drogi Krzyżowe i Gorzkie Żale; w maju – nabożeństwa majowe

100.       Stacje Drogi Krzyżowej

1.Pan Jezus skazany na śmierć

2.Pan Jezus bierze krzyż na swoje ramiona

3. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz pierwszy

4. Pan Jezus spotyka swoją Matkę

5. Szymon Cyrenejczyk pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi

6. Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi

7. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz drugi

8. Pan Jezus pociesza płaczące niewiasty

9. Pan Jezus upada pod krzyżem po raz trzeci

10. Pan Jezus z szat odarty

11. Pan Jezus przybity do krzyża

12. Pan Jezus umiera na krzyżu

13. Pan Jezus zdjęty z krzyża

14. Pan Jezus złożony do grobu

Dzisiaj jest

poniedziałek,
21 stycznia 2019

(21. dzień roku)

Święta

Poniedziałek, II Tydzień zwykły
Rok C, I
Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

Zegar